Necklace - Sweet Thang

Necklace - Sweet Thang

Necklace - Sweet Thang

$32.00
For that fly homegirl that is sweet but stays sassy.